MØTER / LOVER OG VEDTEKTER


Rotarys vedtekter

Oppdaterte vedtekter på norsk kommer i løpet av høsten. Det kom nye etter lovrådet 2016.

Hvis du går inn på rotary.org og søker på MOP 2016 (Manual of Procedure), vil du finne de nye klubbvedtektene på engelsk.


Utdrag av ”Standard Rotary Club Constitution” Oppdater 03.06.2016 (utdraget er ikke fullstendig og omhandler bare enkelte paragrafer.)

Oversatt etter beste evne av Bård Bømark.

 

Artikkel 7 Unntak, bestemmelser om møter og oppmøte

En klubb må møtes minst to ganger per måned.

Artikkel 8. Møter

Seksjon 1

(a)

Klubben skal holde møte hver uke. Deltakelse kan skje ved ”online connection” dersom medlemmet på annen måte er forhindret i å møte.

 

(c)

Kansellering. Styret kan avlyse et ordinært møte hvis det faller på en offentlig høytidsdag inkludert en dag som vanligvis oppfattes som høytidsdag eller i en uke som inkluderer en slik høytidsdag  eller i tilfelle av død av et klubbmedlem, eller av en epidemi eller en katastrofe som rammer hele området, eller en væpnet konflikt i samfunnet som truer livene til klubbens medlemmer.

Styret kan ikke avlyse mer enn fire faste møter i året utover dette.

Del 3 - styremøter. Skriftlige referat bør være tilgjengelig for alle styremøter. Slike referater bør være tilgjengelig for alle medlemmer innen 60 dager etter møtet.

 

Artikkel 10

 

Seksjon 1

Generelle kvalifikasjoner.

Klubben skal være sammensatt av voksne personer som viser god karakter, integritet og lederskap; har godt omdømme innenfor sin virksomhet, yrke, og / eller samfunnet; og er villig til å tjene i sitt samfunn og / eller verden rundt.

 

Seksjon 2

Enhver klubb skal ha to typer medlemmer; aktive og honorære.

 

Artikkel 11 Klassifisering

Del 1 - Alminnelige bestemmelser.
(A) hovedvirksomhet. Hvert medlem skal klassifiseres i henhold til medlem virksomhet, yrke eller type samfunnstjeneste. Klassifiseringen skal være det som beskriver hovedvirksomheten i firmaet, selskapet eller institusjon som vedkommende er tilknyttet til.

.
(B) Korreksjon eller justering.

 

 Dersom forholdene tilsier det, kan styret korrigere eller justere klassifiseringen av et medlem. Melding om en foreslått rettelse eller justering skal gis til medlem og medlemmet skal gi sitt syn på dette..


Del 2 - Begrensninger. Klubben skal ikke velge en person til aktivt medlemskap fra en klassifikasjon hvis klubben allerede har fem eller flere medlemmer fra at klassifiseringen, med mindre klubben har mer enn 50 medlemmer, og i så fall kan klubben velge en person som aktivt medlem i en klassifisering så lenge det ikke vil føre til klassifiseringen som utgjør mer enn 10 prosent av klubbens aktive medlemskap.

Medlemmer som er pensjonert skal ikke inngå i det totale antallet medlemmer i en klassifikasjon.

Se den opprinnelige oversettelsen

Fortsett med å forbedre oversettelseskvaliteten

Takk!

 

Bidraget ditt kommer til å bli brukt til å forbedre oversettelseskvaliteten og kan bli vist til brukere anonymt

Bidra

Lukk

Bli med i Oversetter-fellesskapet

 

Article 11 Classifications Section 1 — General Provisions. (a) Principal Activity. Each member shall be classified in accordance with the member’s business, profession, or type of community service. The classification shall be that which describes the principal and recognized activity of the firm, company, or institution with which the member is connected or that which describes the member’s principal and recognized business or professional activity or that which describes the nature of the member’s community service activity. (b) Correction or Adjustment. If the circumstances warrant, the board may correct or adjust the classification of any member. Notice of a proposed correction or adjustment shall be provided to the member and the member shall be allowed a hearing thereon. Section 2 — Limitations. This club shall not elect a person to active membership from a classification if the club already has five or more members from that classification, unless the club has more than 50 members, in which case, the club may elect a person to active membership in a classification so long as it will not result in the classification making up more than 10 percent of the club’s active membership. Members who are 5 retired shall not be included in the total number of members in a classification. The classification of a transferring or former member of a club, or a Rotaractor or Rotary alumnus as defined by the board of directors of RI, shall not preclude election to active membership even if the election results in club membership temporarily exceeding the above limitations. If a member changes classification, the club may continue the member’s membership under the new classification notwithstanding these limitations.

Artikkel 12 Fremmøte [Se artikkel 7 for unntak fra bestemmelsene i denne artikkelen.]   
Del 1 - Alminnelige bestemmelser.

Hvert medlem skal delta på  klubbens faste møter og  engasjere seg i klubbens serviceprosjekter, andre arrangementer og aktiviteter. Et medlem skal regnes som deltager på et møte dersom medlemmet er til stede personlig eller ved hjelp av en Internett-tilkobling for minst 60 prosent av møtet eller gjør opp for fraværet på en av følgende måter:
Dersom det innen fjorten (14) dager før eller etter ordinært møte deltar på minst 60 prosent av et ordinært møte i en annen klubb.
Definisjoner av Article 11 Classifications Section 1 — General Provisions. (a) Principal Activity. Each member shall be classified in accordance with the member’s business, profession, or type of community service. The classification shall be that which describes the principal and recognized activity of the firm, company, or institution with which the member is connected or that which describes the member’s principal and recognized business or professional activity or that which describes the nature of the member’s community service activity. (b) Correction or Adjustment. If the circumstances warrant, the board may correct or adjust the classification of any member. Notice of a proposed correction or adjustment shall be provided to the member and the member shall be allowed a hearing thereon. Section 2 — Limitations. This club shall not elect a person to active membership from a classification if the club already has five or more members from that classification, unless the club has more than 50 members, in which case, the club may elect a person to active membership in a classification so long as it will not result in the classification making up more than 10 percent of the club’s active membership. Members who are 5 retired shall not be included in the total number of members in a classification. The classification of a transferring or former member of a club, or a Rotaractor or Rotary alumnus as defined by the board of directors of RI, shall not preclude election to active membership even if the election results in club membership temporarily exceeding the above limitations. If a member changes classification, the club may continue the member’s membership under the new classification notwithstanding these limitations.

Synonymer for Article 11 Classifications Section 1 — General Provisions. (a) Principal Activity. Each member shall be classified in accordance with the member’s business, profession, or type of community service. The classification shall be that which describes the principal and recognized activity of the firm, company, or institution with which the member is connected or that which describes the member’s principal and recognized business or professional activity or that which describes the nature of the member’s community service activity. (b) Correction or Adjustment. If the circumstances warrant, the board may correct or adjust the classification of any member. Notice of a proposed correction or adjustment shall be provided to the member and the member shall be allowed a hearing thereon. Section 2 — Limitations. This club shall not elect a person to active membership from a classification if the club already has five or more members from that classification, unless the club has more than 50 members, in which case, the club may elect a person to active membership in a classification so long as it will not result in the classification making up more than 10 percent of the club’s active membership. Members who are 5 retired shall not be included in the total number of members in a classification. The classification of a transferring or former member of a club, or a Rotaractor or Rotary alumnus as defined by the board of directors of RI, shall not preclude election to active membership even if the election results in club membership temporarily exceeding the above limitations. If a member changes classification, the club may continue the member’s membership under the new classification notwithstanding these limitations.

Eksempler på Article 11 Classifications Section 1 — General Provisions. (a) Principal Activity. Each member shall be classified in accordance with the member’s business, profession, or type of community service. The classification shall be that which describes the principal and recognized activity of the firm, company, or institution with which the member is connected or that which describes the member’s principal and recognized business or professional activity or that which describes the nature of the member’s community service activity. (b) Correction or Adjustment. If the circumstances warrant, the board may correct or adjust the classification of any member. Notice of a proposed correction or adjustment shall be provided to the member and the member shall be allowed a hearing thereon. Section 2 — Limitations. This club shall not elect a person to active membership from a classification if the club already has five or more members from that classification, unless the club has more than 50 members, in which case, the club may elect a person to active membership in a classification so long as it will not result in the classification making up more than 10 percent of the club’s active membership. Members who are 5 retired shall not be included in the total number of members in a classification. The classification of a transferring or former member of a club, or a Rotaractor or Rotary alumnus as defined by the board of directors of RI, shall not preclude election to active membership even if the election results in club membership temporarily exceeding the above limitations. If a member changes classification, the club may continue the member’s membership under the new classification notwithstanding these limitations.

Se også

Oversettelser av Article 11 Classifications Section 1 — General Provisions. (a) Principal Activity. Each member shall be classified in accordance with the member’s business, profession, or type of community service. The classification shall be that which describes the principal and recognized activity of the firm, company, or institution with which the member is connected or that which describes the member’s principal and recognized business or professional activity or that which describes the nature of the member’s community service activity. (b) Correction or Adjustment. If the circumstances warrant, the board may correct or adjust the classification of any member. Notice of a proposed correction or adjustment shall be provided to the member and the member shall be allowed a hearing thereon. Section 2 — Limitations. This club shall not elect a person to active membership from a classification if the club already has five or more members from that classification, unless the club has more than 50 members, in which case, the club may elect a person to active membership in a classification so long as it will not result in the classification making up more than 10 percent of the club’s active membership. Members who are 5 retired shall not be included in the total number of members in a classification. The classification of a transferring or former member of a club, or a Rotaractor or Rotary alumnus as defined by the board of directors of RI, shall not preclude election to active membership even if the election results in club membership temporarily exceeding the above limitations. If a member changes classification, the club may continue the member’s membership under the new classification notwithstanding these limitations.

Section 3 – Lovlig fravær.

Et medlems fravær aksepteres som lovlig fravær
(A)                                                                                                                                               i samsvar med vilkårene og under omstendigheter som er godkjent av styret. Styret kan akseptere et medlems fravær av grunner som den anser for å være god og tilstrekkelig. Slike fravær skal ikke strekke seg lenger enn tolv måneder. Men hvis permisjonen er av en medisinsk grunn eller etter fødsel, adopsjon eller fosterhjem av et barn som strekker seg mer enn tolv måneder kan den fornyes av styret for en periode utover de opprinnelige tolv måneder.
(B)                                                                                                                                                når summen av medlemmets alder og år med medlemskap i en eller flere klubber er 85 år eller mer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   når medlemmet har vært medlem av en eller flere klubber i minst 20 år, og medlemmet har meddelt klubben sekretær skriftlig av medlemmets ønske om å bli fritatt fra oppmøte og styret har godkjent dette.
.

§ 5 - Møteprotokoller.

Når et medlem er fritatt etter bestemmelsen i punkt 3 (A) teller det ikke med i fremmøtestatistikken.

I tilfelle av at et medlem som er fritatt for møteplikten etter reglene i punkt 3 (b) deltar et klubbmøte, skal medlemmets deltakelse inngå i møtestatistikken og frammøte tall som brukes til å beregne denne klubbens møteprosent.

Artikkel 15 varighet Medlemskap

§ 4 - Opphør Non-deltakelse. [

(A)  Fremmøte prosenter. Et medlem må
(1) delta i minst 50 prosent av klubbens faste møter.
(2) delta på minst 30 prosent av klubbens faste møter og delta i klubbprosjekter, andre arrangementer og aktiviteter med minst 12 timer i hver halvdel av året (assisterende guvernører, som definert av styret i RI, skal være fritatt fra dette kravet).

(B)    Hvis et medlem ikke innfrir dette, kan medlemskapet bli avsluttet med mindre styret har samtykket..
(B) Sammenhengende fravær.

Med mindre styret har samtykket i fraværet skal styre etter et medlems fravær i fire påfølgende uker gjøre medlemmet oppmerksom på at styret vil vurdere å kansellere medlemskapet.
.

Oslo 19.09.2016
Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nordstrandhuset
Adresse: Nordstrandveien 30
Postnummer: 1163
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandberg
6. des. 2021, 19.00 - 20.30

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandb ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...