MØTER / PEISMØTER

Peismøte  Medlemskomiteen 29. okt. 2018

 Møte hos Sigurd Natvig:

 Tilstede:             Sigurd Natvig

                            Odd Killengren

Tor Asbjørn Upstrøm

John Inge Røtting

Siri Bratlid og Roald Hustvedt hadde meldt forfall

 Følgende tema ble disuktert

 John Inge informerte om en plan for å samle 3 damer  for mulig medlemskap – sammen med Torbjørn / Knut og Arne. Damene er identifisert og vi sjekker ut interessen.

  1. En liten diskusjon ad President, Sekretær og kasserer valg – dette sett i lys at vi de siste årene har valgt relativt nye medlemmer til disse viktige postene. Vi ønsker å få inn en med litt lengre fartstid som President denne gangen – forslag Kjell Giske eller Ole Tenden.

 Diskusjon på foredrag – hvor vi ente opp med 3 forslag:

    1. Intern møte med diskusjon på tema YTE – NYTE – ser på oss selv innenfra -  Odd tar lead. Mulige innledere er Lars Falch, Arne, Kai eller Bjørn.
    2. Internt møte med Siri Blindheim – hvordan få flere medlemmer – spesielt kvinner - vi ser på oss selv utenifra – John Inge tar lead
    3. Eget møte på ETIKK, John Inge sjekker om Wilhelmsen’s videoer om etikk kan vises i klubben
  1. Tas opp med Presidenten at vi som klubb må fokuserer bedre på Rotary’s  FORMÅL og VERDIER – oppsummert med Rotary’s motto, formål, yrkeskodeks og 4-spørsmålsprøven.  Dette må gjerne ligge i bunn når vi diskuterer både på pkt a) og b) ovenfor.
  1. Ved opptak av nye medlemmer så bør vi stramme dette opp slik at det blir litt mer høytidlig. Medlemmene må reise seg og stå under sermonien, det må gis informasjon om hva Rotary er (FORMÅL og VERDIER) informasjon om det nye medlemmet av fadder og en kort informasjon fra det nye medlemmet selv. Opptaket avsluttes med at nål tildeles det nye medlemmet

6.       Medlemskomiteen bemerker at av klubbens snaut 50 medlemmer er det vanligvis bare halvparten som møter. I tillegg til arbeid med å få nye medlemmer må det være viktig å få flere nåværende medlemmer til å møte.

 John Inge


REFERAT  FRA PEISMØTE  - PROGRAMKOMITEEN  22/11 2016

Møtet begynte kl. 18 00 og ble avsluttet kl. 19 45

Sted                             «Chez Gunther»

Tilstede                        Arne A, Birger H, Diane F, Gunther M, Per Ove H

Meldt forfall                Sigurd N, Ottar J

Ble savnet                    Martin S         

Dato                             22. sept. 2016

 

Høstprogram 2016                             gjennomføres iht. programmet

           

Vinter- & Vår program 2017 – grovskisse - se vedlegg                                Alle

Komitéens forslag til møtedatoer for sesongene 2017, jmf. presidentens e-post

Vinter-& Vår program 2017 begynner mandag, 9. jan. 2017 med besøket av DG-Runar og avsluttes med president skifte 19. juni 2017. Sommer-hage-møtene begynner med 26. juni og avsluttes mandag, 7. august 2017.

14. august foreslås som et aktivt møte (mini-golf, tur m.fl.)

Høstprogrammene begynner med presidentens møte 21. august og avsluttes med julefesten mandag, 11. desember 2017.

 

Turen til St. Petersburg

Det planlegges kun ett møte i forkant av reisen dvs. 13. mars.

Møte med det politiske innhold prøves gjennomført til høsten.

Ansvar: Leif-Victor/Lars Erik               Status: under arbeid                           Tidsfrist: snarest mulig 

 

Vinter- og Vår program 2017

Møteplanen er stort sett klar. Det utestår tilbakemeldinger om møter.

En enstemmig komité innrømmer en siste frist til fredag, 25. nov. kl. 10 00

Komitéen vil deretter fylle de frigjorte datoene med nytt møteinnhold.

 

Følgende nye foredrag med foreløpig retningsvisende innhold prøves aktualisert:

 

Kurdistan         en beskrivelse av landet, kulturen og folket               Magnar Aukrust

Ansvar             Diane F                        Status: under arbeid                           Tidsfrist: snarest mulig 

 

ID-management og biometriske systemer                                         Diane Feinberg

Ansvar             Diane F                        Status: under arbeid                           Tidsfrist: snarest mulig 

 

Om språk                                                                                             Helene Uri, UiO og forfatter

Ansvar             Birger H                       Status: under arbeid                           Tidsfrist: snarest mulig 

 

Hafslund, et «balansekonsern» av aksjonær- og forbrukerinteresser  Kristin Lian, Konserndirektør Nett

Ansvar             Birger H                       Status: under arbeid                           Tidsfrist: snarest mulig 

 

Lærdue-skyting

Ansvar             Arne                            Status. Under arbeid                           Tidsfrist: snarest mulig

 

Gunther M (f),

Nordstrand, 22. november 2016


REFERAT  FRA PEISMØTE  - PROGRAMKOMITEEN  12/11 2016

Møtet begynte kl. 18 00 og ble avsluttet kl. 20 25

Sted                             «Chez Gunther»

Tilstede                        Arne A, Gunther M, Per Ove H, Sigurd N

Spesielt invitert var     Leif-Victor O

Meldt forfall                Birger H, Ottar J

Ble savnet                    Diane F, Martin S       

Dato                             12. sept. 2016

 

 

 

1.      Formannen ønsket velkommen til møte

 

 

2.      Høstprogram 2016

Verve-møte 31. okt. Kvinner og hjertesykdommer Prof. Dr. Sigrun Halvorsen *         

Gunther pekte på viktigheten av innsalg overfor kvinner om vi skal få flere kvinner som medlemmer i klubben. Det var full oppslutning om nødvendig innsats for å få dette til å bli en suksess. Ansvaret ligger her i medlems- og mangfold komitéen og i samarbeid med PR-komitéen.

           

           

3.      Vinter- & Vår program 2017 – grovskisse - se vedlegg                                Alle

Komitéens forslag til møtedatoer for sesongene 2017, jmf. presidentens e-post

o   Vinter-& Vår program 2017 begynner mandag, 9. jan. 2017 med besøket av DG-Runar og avsluttes med presidentskifte 19. juni 2017.

o   Sommer-hage-møtene begynner med 26. juni og avsluttes mandag, 7. august 2017.

o   14. august foreslås som et aktivt møte (mini-golf, tur m.fl.)

o   Høstprogrammene begynner med presidentens møte 21. august og avsluttes med julefesten mandag, 11. desember 2017.

 

Inter City møte ifm. Musikk konkurransen             

Henvendelse til Distriktet samt AG2 er sendt.

Ansvar: Gunther                      Status: under arbeid                           Tidsfrist: medio oktober

 

Turen til St. Petersburg

Fastsettelse om reisedatoen må meddeles programkomitéen snarest mulig.

Foredrag «Turistområde St. Petersburg» planlegges holdt i forkant av turen.

Det ble også fremmet forslag om det politiske forhold mellom Norge og Russland, herunder konsekvensene for Svalbard-traktaten. Det utspant seg en meningsutveksling om pro og kontra av et slikt tema. Man ble enig om å få frem evt. navn før en fastlegger seg.

Ansvar: Leif-Victor                  Status: under arbeid                           Tidsfrist: snarest mulig 

 

 

 

 

Vinter- og Vår program 2017

Trossamfunn

En diskuterte muligheten av å gjenta en tidligere møtesuksess der NRK besøkte forskjellige tro-samfunn. Krisesituasjonen i dagens Europa har utgangspunkt i tro-samfunnene. Det kan være en oppgave for Rotary å gjøre et skritt frem for å oppsøke for å forstå de forskjellige tro-samfunn.

Det vil anslagsvis bli en serie av 2 møter om våren og 2 om høsten. Se vedlegg.

Ansvar: Gunther                      Status: kontakter Bjørn M for assistanse        Tidsfrist: snarest

 

Andre temaer

Formannen nevnte at en vil gjerne bygge videre på allerede innkomne forslag.

Det kom flere forslag med mulig tematikk / mulig foredragsholder samt ansvarshavende.

 

Fullprofil-boring med hjelp av superdriller – besøk                                       Ansvar: Per Ove

Om etikk                                  Aftenposten møte, referanse                         Ansvar: Arne

Astma medisin i idretten         Bård Lund                                                        Ansvar: Arne

Kvinner og karriere *              Sigrun Vågeng                                                 Ansvar: Gunther

Kvinner og karriere *              Randi Flesland , Anita Traaseth, flere ?          Ansvar: Gunther

Organtransplantasjon, en gave til livet          Trond Jenssen                         Ansvar: Gunther

?                                              Abid Raja                                                         Ansvar: Arne  

 

4.      Arbeidsfordeling oss i mellom - se overfor + vedlegg                                                                      

 

5.      Annet  - det forelå ingen saker                                                                     

 

 

Følgende temaer ble ikke behandlet

           

Budsjett – se vedlegg

Reaksjoner & kommentarer etter høstens 1. møte                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Gunther (f),

Nordstrand, 13. sept. 2016REFERAT  FRA PEISMØTE  - YRKESKOMITEEN  28/11 2016

Tilstede: Friedrich                                                                            Fraværende: Bård

                Sondre                                                                                                           Per             

                Rune

Møtet ble utsatt en uke som følge av at bare 2 av 5 kunne møte den 21/11.

 

Forslag til emner som ønskes belyst på møte i regi av IT-gutta.

Diskuterte emner som vi i yrkeskomiteen kunne tenke oss belyst på vårmøtet i regi av medlemmene fra IT-bransjen. Komiteemedlemmene mailer sine innspill til komiteelederen innen 10. desember.

Bransjemøtet med IT-gutta som først var berammet til 6. mars vil nå bli flyttet til en annen mandag i 1. halvår.

Yrkesveiledning for ungdom

Denne temagjengangeren i komiteen og klubben vil nå bli «dissekkert» med tanke på å finne mest mulig ut om hva som tilbys skoleungdommen i Oslo gjennom kommunens utdanningsetat  og skoleverket. Etter at undertegnede besøkte YoU-messen(Yrke og Utdanning) for ungdomsskolen i Spektrum og snakket med to seksjonssjefer i Utdanningsetaten, er mitt inntrykk at kommunen har et meget godt tilbud når det gjelder ulike former for yrkesveiledning til avgangselevene (trinn 10 ) i ungdomsskolen. Inntrykket er at kommunen er noe mindre involvert når det gjelder avgangselever på de videregående skolene.

Kontakt med Bekkelaget RK

Vi følger opp kontakten med Bekkelaget RK når det gjelder vår naboklubbs initiativ  på området yrkesveiledning vis a vis avgangsklassene på Nordseter Undomsskole.

Mer spesifikk yrkesdefinisjon

Som tidligere påpekt av komiteen savner vi en mer spesifikk og informativ yrkesdefinisjon for våre medlemmer. Forslag ble i går oversendt Medlemskomiteen ved Leif-Victor.

Ryla

To Ryla søknader er kommet inn til nå, søknadsfristen  er 1. februar  2017.

Vi minner programkomiteen om å avsette et halvt møte på vårparten til Ryla presentasjoner.

Behov for flere medlemmer i komiteen

Minner styret på nytt om vårt behov for flere yrkesaktive medlemmer.

 

Bedriftsbesøk

Vi spiller ballen over til Programkomiteen om å undersøke mulighetene for følgende «bedriftsbesøk»:

Follobanens anleggsområde på Åsland, m orientering om de enorme tunnell boremaskinene.

Oslo Havn- Orientering om hva som foregår i vårt nærmiljø på Nedre Bekkelaget.

 

Mvh

Rune

REFERAT FRA PEISMØTE - Medlemskaps- og omdømmekomiteen 21/11 2016

Møtet ble holdt kl. 19.00 – 20.30 hos formannen.

Til stede: formann Odd Killengren, Siri Bratlid, Øystein Egeli, Leif-Victor Oppedal (ref.) og Idar Overvåg.

Vervingsbrosjyren

Vervingsbrosjyren er et redskap for å motivere folk til å bli medlemmer. Den gis ikke bare til enkeltpersoner, men også til ledelsen i bedrifter vi får kontakt med. Egeli og Overvåg arbeider med utkast til en ny brosjyre. Ved revisjonen blir det nå arbeidet med fornying av bildematerialet. Avsnittet om klubbens prosjekter blir også ført a jour. I den anledning tas det kontakt med komiteene som forestår prosjektene. Formannen vil prøve å skaffe brosjyrens original. Nåværende brosjyre er trykt hos CopyCat.

 Ideer for å skape øket interesse

Ikke bare møteprogrammene, men også klubbens interne virksomhet må gjøres interessant for både eksisterende og prospektive medlemmer. Blant ideene om tiltak som kan fremme dette skal nevnes:

Bedriftsbesøk, orientering om bedrifter: Medlemmer med yrkestilknytning må vurdere muligheten for å arrangere besøk i bedrifter de er knyttet til. Man må også se på muligheten for å få foredragsholdere fra bedrifter, og ikke glemme klubbens nærområde. Kan man for eksempel få arrangert noe gjennom kontakt med Vinmonopolet, Lambertseter? Også kontakt med bokhandelen er interessant. Besøk i Follotunnellen er et godt ønske. Bedriftsbesøk kan gi rekrutteringsmulighet gjennom de kontakter man får på stedet.

Programmer: Samarbeid med programkomiteen er viktig for å kunne realisere programforslag. Et slikt forslag er ”yrkesproblemer”: Medlemmer tar opp utfordringer fra yrket sitt i et kort innlegg, og dette gjøres til emne for diskusjon blant medlemmene i et senere møte, gjerne rundt bordene. Det vises til følgende innlegg fra Siri Bratlid:

Det er et ønske om at man skal ha mer yrkesrettede møter. De ulike yrkene som er representert i klubben har sikkert ulike problemstillinger som skal løses, men som likevel kan ha fellestrekk som kan gi gode innspill til flere. M-komiteen vil foreslå at slike saker kan bli diskutert på medlemsmøter. Vi har følgende alternative forslag:

Alt. 1: Problemstillinger presenteres og utdypes litt i en ”3-minutter”. Problemstillinger som blir representert, samles opp og tas med i et senere medlemsmøte der medlemmene kan komme med innspill og egne erfaringer/forslag.

Alt. 2: Forslaget om et slikt ”problemstillings-møte” blir presentert for medlemmene samtidig som disse oppfordres til å sende forslag om temaer til styret/programkomiteen som setter av et møte til diskusjon. Medlemmene, som er ”eier” av problemstillingen, presenterer denne kort på møtet før diskusjonen.

Også yrkesetikk er et stadig aktuelt programemne.

Lokalt samarbeid: Kontakten med skoler og klubbens andre lokale samarbeidspartnere må opprettholdes. I samarbeidet med skoler bør det avklares hvor vidt det er interesse for yrkesorientering.

Internasjonalt samarbeid: Det interne samarbeidet i klubben økes gjennom internasjonale tiltak, slike som felles prosjekter med rotaryklubber i utlandet og vennskapsklubber, Det er nå mange år siden klubben var med på Group Study Exchange. Klubben bør drøfte interessen for å treffe slike tiltak.

Interne sosiale tiltak: Klubben må opprettholde egne sosiale tiltak for medlemmene, slike som teaterbesøk, felles middager og reiser.

Komitesamarbeid: Det er behov for samarbeid med andre interne organer: klubbens øvrige komiteer og Styret.

Vervingstiltak:

Verving gjennom møteprogrammer har hittil ikke vært effektivt, men medlemmene må kunne være fri til å ta med bekjente når det er foredrag som kan interessere, og aktivt arbeide for dette. Man må fortsatt ta sikte på verving gjennom venner og bekjentskap, samt i nærmiljøet (firmaer, skoler), og det må arbeides for å verve kvinner. Dessverre har vi liten kontakt med ungdom, men vi bør klarlegge om dette kan bli bedre, og om det på lengre sikt kan være mulig å legge grunnen for en Rotaractklubb.

23,11,16

Referat ved Leif-Victor OppedalReferat fra peismøte – PR-komiteen 28/11 2016

 Tilstede:

Kai, Ole, Lars Erik, Børre

 Fravær:

Martin (jobb)

 Aktiviteter 2017:

 

Nyheter på nettsidene (nordstrand.rotary.no)

·         Vi fortsetter å legge ut nyhetssak på nettsiden hver tirsdag eller onsdag som forteller om kommende møte – bortsett fra når vi har interne møter, som Peismøter.

·         Nyhetene om møtene inngår i nyhetsstrømmen midt på siden (møtene angis også i kalenderen til venstre på siden (med mindre info)

·         Vi oppfordrer komiteene til å hjelpe oss med å skaffe andre nyheter. Vi kan publisere og kvalitetssikre innhold fra dem. Bilder er viktig. Mobilkamera er godt nok

·         Komiteene må også ta ansvar for å oppdatere beskrivelsene av sine prosjekter. Ole T har sendt ut påminner til «prosjekteiere» og vil følge dem opp

 

Oppdateringer på lukkede nettsider

Ole Ti tar en ekstra runde nå slik at alle får på plass bilder – gjør oppmerksom på at det er den enkeltes ansvar å sørge for at info i medlemslisten er oppdatert

·         I samråd med programkomiteen vil vi legge opp til kurs/veiledning rundt våre nettsider i forkant av et av møtene etter nyttår (fra kl. 18.00)

 

Oppdateringer på mail

·         Hver fredag sender vi ut en kort påminner om kommende møte (som henviser til nettsidene som ofte vil fortelle mer om kommende møte). Har fått svært positive tilbakemeldinger fra medlemmene på denne servicen

·         Vi vil også supplere med mail om det er andre viktige nyheter om klubben, men vår hovedkanal er nettsidene

 

Våre sider på Facebook

·         Har fått nytt liv på disse sidene etter at vi fikk tak i passord. 3o nye venner de siste ukene

·         Oppfordrer medlemmene til å være aktive på disse sidene. Del opplevelser og minner om Rotary-virksomheten – gjerne med bilder

·         Oppfordrer også medlemmene til å legge inn info om annet de holder på med, men oppfordrer samtidig til å nevne at man er medlem i Nordstrand Rotary

·         Oppfordrer også medlemmene til å dele innlegg (på Facebook-vis) slik at vi får større spredning på innholdet

·         Vi har også en lukket Facebook-gruppe tilgjengelig og vil senere vurdere å ta den i bruk

·         I samråd med programkomiteen vil vi legge opp til kurs/veiledning rundt Facebook i forkant av et av møtene etter nyttår (fra kl. 18.00)

 

Musikk-konkurransens nettsider + Facebook

·         Børre følger opp disse i samråd med ledelsen i musikk-komiteen

·         Børre og Lars Erik vil legge frem forslag om Facebook-annonsering knyttet til musikk-konkurransen. Er rimeligere og langt mer effektivt enn annonsering i papiraviser

·         Jobber også for å få inn omtale i Menighetsbladet/menighetens kalender (Nordstrand)

 

Ekstern PR

·         Har avtale med Nordstrand Blad og Oslo Syd om å skrive saker selv når vi har nyheter. Vi vil gjenbruke nyheter som vi også legger ut på våre internett-sider

·         Vil selvsagt prøve oss på større medier om vi har store saker

 

Diverse

·         Vi anbefaler at klubben fullfører prosessen med å nominere kandidater til Paul Harris. Dette vil skape begivenheter som vi kan skape blæst om

·         Vi gjentar også at det er blæst-potensiale om klubben kommer med initiativ knyttet til Ljansfondet


REFERAT FRA PEISMØTE - PROGRAMKOMITEEN 21/11 2016

Sak                               Forslag til referat fra peismøte, 21. november 2016

Møtet begynte kl. 18 00 og ble avsluttet kl. 19 45

Sted                             «Chez Gunther»

Tilstede                        Arne A, Birger H, Diane F, Gunther M, Per Ove H

Meldt forfall                Sigurd N, Ottar J

Ble savnet                    Martin S         

Dato                             22. sept. 2016

 

Høstprogram 2016                             gjennomføres iht. programmet

           

Vinter- & Vår program 2017 – grovskisse - se vedlegg                                Alle

Komitéens forslag til møtedatoer for sesongene 2017, jmf. presidentens e-post

Vinter-& Vår program 2017 begynner mandag, 9. jan. 2017 med besøket av DG-Runar og avsluttes med president skifte 19. juni 2017. Sommer-hage-møtene begynner med 26. juni og avsluttes mandag, 7. august 2017.

14. august foreslås som et aktivt møte (mini-golf, tur m.fl.)

Høstprogrammene begynner med presidentens møte 21. august og avsluttes med julefesten mandag, 11. desember 2017.

 

Turen til St. Petersburg

Det planlegges kun ett møte i forkant av reisen dvs. 13. mars.

Møte med det politiske innhold prøves gjennomført til høsten.

Ansvar: Leif-Victor/Lars Erik               Status: under arbeid                           Tidsfrist: snarest mulig 

 

Vinter- og Vår program 2017

Møteplanen er stort sett klar. Det utestår tilbakemeldinger om møter.

En enstemmig komité innrømmer en siste frist til fredag, 25. nov. kl. 10 00

Komitéen vil deretter fylle de frigjorte datoene med nytt møteinnhold.

 

Følgende nye foredrag med foreløpig retningsvisende innhold prøves aktualisert:

 

Kurdistan         en beskrivelse av landet, kulturen og folket               Magnar Aukrust

Ansvar             Diane F                        Status: under arbeid                           Tidsfrist: snarest mulig 

 

ID-management og biometriske systemer                                         Diane Feinberg

Ansvar             Diane F                        Status: under arbeid                           Tidsfrist: snarest mulig 

 

Om språk                                                                                             Helene Uri, UiO og forfatter

Ansvar             Birger H                       Status: under arbeid                           Tidsfrist: snarest mulig 

 

Hafslund, et «balansekonsern» av aksjonær- og forbrukerinteresser  Kristin Lian, Konserndirektør Nett

Ansvar             Birger H                       Status: under arbeid                           Tidsfrist: snarest mulig 

 

Lærdue-skyting

Ansvar             Arne                            Status. Under arbeid                           Tidsfrist: snarest mulig

 

 

Gunther M (f),

Nordstrand, 22. november 2016Referat fra peismøte – PR-komiteen 12/9-2016

Tilstede:

Kai og Ole

Fravær:

Martin (jobb), Lars Erik (styremøte), Børre (møtte i musikk-komiteen siden han skal betjene deres nettsider)

Aktiviteter 2016/2017

Nyheter på nettsidene (nordstrand.rotary.no)

·         Hver tirsdag eller onsdag vil vi legge ut nyhetssak på nettsiden som forteller fyldig om kommende møte (her er vi avhengige av input fra programkomiteen, men vi utformer).

·         Nyhetene om møtene inngår i nyhetsstrømmen midt på siden (møtene angis også i kalenderen til venstre på siden (med mindre info)

Vi vil også lage nyheter om annet som skjer rundt klubben som f. eks. forberedelser til musikk-konkurranse, aktiviteter knyttet til Signo osv.

Oppdateringer på mail

·         Hver fredag vil vi sende ut en kort reminder om kommende møte (som henviser til nettsidene som vil fortelle alt om kommende møte)

Vi vil også supplere med mail om det er andre viktige nyheter om klubben, men vår hovedkanal er nettsidene

Oppdateringer på lukkede nettsider

·         Vi har slitt med en feil som gjør det vanskelig å oppdatere noe av innholdet. Feilen er i skivende stund ikke rettet

Vi tar en ekstra runde nå slik at alle får på plass bilder – gjør oppmerksom på at det er den enkeltes ansvar å sørge for at info i medlemslisten er oppdatert

Våre sider på Facebook

·         Oppfordrer medlemmene til å være aktive på disse sidene. Del opplevelser og minner om Rotary-virksomheten – gjerne med bilder

Musikk-konkurransens nettsider

Børre legger et eget løp for disse i samråd med ledelsen i musikk-komiteen

Ekstern PR

·         Har fått avtale med Nordstrand Blad om å skrive saker selv når vi har nyheter

·         Vil holde kontakten med Oslo Syd å få inn saker der

·         Vil selvsagt prøve oss på større medier om vi har store saker

 Diverse

·         Vi anbefaler at klubben regelmessig jobber for å finne frem kandidater til Paul Harris. Dette vil skape begivenheter som vi kan skape blæst om

Vi tror også at det er blæst-potensiale om klubben kommer med initiativ knyttet til Ljansfondet

Om møtetider

Våre preferanser:

·         Slutt før jul: 12. desember

·         Start etter jul: 9. januar

·         Slutt før sommeren: 19. juni

·         Oppstart høst: 14. august

·         Slutt før jul (2017): 11. desember

 

Referat fra peismøte  – YRKEskomitéen 12/9-2016

Rune, Det var ikke meningen å endre referatet dersom jeg husker feil. Jeg står selvfølgelig ved flertallets forslag.

Imidlertid foreslo jeg en mer generell regel for fremtiden.

I mellomtiden ser jeg at jeg skal ha 3 min. på mandag og har nå gravet frem de oppdaterte regler pr. 03.06 2016 fra RI.

De er ikke oversatt til norsk enda i følge distriktssekretæren.

Reglene inneholder en oppmykning i forhold til dagens regler og jeg hadde tenkt å si noe om det sammen med annet rotarystoff i mitt 3minutt. Dette til info.

Bård.

Møtefridager.

Jeg kan ikke huske at vi var enige om disse datoene.

Jeg ville foreslå:

Generelt max 4 frimøteri rotaryåret.

Vi har allerede brukt opp hele kvoten for dette året.

For fremtiden: Et frimøte i romjulen og et møte i påskeuken.

2 møter etter styrets bestemmelse, dog dersom møtet faller på 2. januar eller 2. påskedag anbefales dette som frimøter.

Mvh.

Bård Bømark, statsaut. eiendomsmegler

Bård Bømark AS. Eiendomsrådgivning.

Nedre Vollgate 1. 0158 Oslo

Tlf: +47 9010 1886

-----Opprinnelig melding-----

Fra: runefles@gmail.com [mailto:runefles@gmail.com]

Sendt: 14. september 2016 19:40

Til: Torbjørn Bakken; John Inge Roetting; <per.stavgar@nmcnordic.no>; Bård Bømark; <mofri.schaller@online.no>; Sondre Svartdal

Emne: Yrkeskomiteen - referat fra peismøte 12. September

Tilstede: Bård B., Friedrich,Sondre og Rune

Datopreferanser Rotarymøter

Med utgangspunkt i de generelle Rotary regler som gir rom for fire møtefrie uker i året, jul- og påskeuken pluss to sommeruker, går Yrkeskomiteen inn for datoene; 19.desember, 26.juni, 7.august og 18. desember. Starten på nyåret anbefales utsatt til 9.januar.

"Open House" som tidligere var en sommertradisjon i klubben bifalles. I mangel av hagemuligheter vises til andre løsninger som Egon treff, minigolf etc.

Budsjettforslag

Utover et årlig bidrag til Ryla kandidatene for dekning av utgifter til Ryla-seminar på NOK 5000 ser ikke komiteen behov for ytterligere budsjett-tildeling.

Forsterket yrkesfokus

For ytterligere å forsterke yrkesfokuset i klubben ble det foreslått at man på ca annethvert møte satte av noen få minutter til "Dagens Yrkesspørsmål". Tanken er at komiteen retter et yrkesrelatert og aktuelt spørsmål til et forhåndsorientert utvalgt medlem som i plenum besvarer spørsmålet med utgangspunkt i egne yrkeserfaringer.

Yrkeskomiteens møteansvar 1.halvår 2017

I tillegg til Ryla kandidatenes presentasjon i mai/juni, som forventes å beslaglegge en halv møtekveld vil som kjent vår komite ha ansvar for en "helaften" i 1.halvår. To ulike opplegg myntet på medvirkning fra klubbens medlemmer ble diskutert:

1) Full yrkespresentasjon fra et medlem som fortsatt er i full jobb.

2) Korte yrkespresentasjoner av Max 10 minutters varighet fra opp til 5 forskjellige medlemmer.

Ut over disse forslag ble andre aktuelle emner som : Omstilling, Gryndervirksomhet, Omgripende kontrollfreak tiltak fra arbeidsgivers side ,trukket frem.

Bård , Friedrich og Per anmodes sammen om å komme opp med et eller flere forslag til emne/ program for yrkeskomiteens " helaften" i 1.halvår- i god tid før programkomiteens frister.

Sondre er den i komiteen som har ansvar for de nødvendige Ryla forberedelser.

Oppfordringer til Programkomiteen

For mange av medlemmene etterlyses en mer presis yrkesdefinisjon enn den som fremgår av medlemslisten. Et annet ønske er bruk av navneskifte på klubbmøtene eller et annet virksomhet tiltak for å få opp navnekunnskapene blant oss medlemmer.

Vi har også forslag til bedriftsbesøk:

1) Pukkverket på Åsland med de avanserte boremaskinene for Follobanen.

2) Lundin Oil på Lysaker som er midt oppi storsatsningen i Nordsjøen.

Annet

Komiteen trenger fortsatt friskt blod i form av yrkesaktive medlemmer.

Mvh

Rune

Referat fra peismøte – KAMERATSKAPSkomiteen 12/9-2016

Sted: Hos Knut B, Ringshusveien 37

 

Tema: Diverse

 

·         Tilstede: Knut E. Bogan(referent) , Leif Bertnes, Olav Siggerud, Aage Støvland

·         Forfall: Birger Solbakke, Knut Samuelsen

 

1.      Et møte for å bli bedre kjent samt gjennomgå forrige møterapport fra møtet den 18/4-2016. Det ble servert kaffe og wienerstang, møtet ble holdt fra 18:30 til ca 20:00.

2.      Vi vil komme tilbake til mer konkrete forslag til aktiviteter  på neste møte, men vi har følgende innspill til styret :

·         Vi mener at en julefri som allerede foreslått, siste møte den 12 desember, ogg oppstart den 9. januar er å anbefale.

·         Videre før og etter sommer : Ha en uformell samling på Egon med en øl mandagen før første ofisielle møte, og at vi etter siste møte før sommerfeiren tar en rusletur langs Ljanselva med guide, som avsluttes med kaffe og vafler oppe i stua.

·         Legge opp til et løsere treffmønster under sommeren, gjerne listet opp på hjemmesiden, hvor en kan møtes for turgåing, minigolf, pubbesøk og lignende.

3.      Innspill til Gunther: Kan det opplyses mer om Rotary’s regelverk, kan det presenteres / diskuteres på et møte? Kombinere med et egoforedrag. Se på hvilke endringer som har skjedd både i regelverk og praktiseringen av dette.

Oslo 14/9-2016, Knut B.

Referat fra peismøte – MEDLEMKAPSkomiteen 7/9-2016

Tilstede: Odd Killengren, Leif Victor Oppedal, Siri Bratlid

Forrfall: Idar Overvaag, Øystein Egeli

Møtet var en kombinasjon av konstituerende møte og peismøte. Møtet 12. september utgår derfor.

 

Sak 1 Klassifisering

Leif Victor hadde utarbeidet et skjema for klassifisering. I utkastet ble "Kvalifikasjon" endret til "Klassifikasjon" og "Nåværende yrke" endret til "Nåværende bransje/posisjon".

Leif Victor legger skjemaet frem for Presidenten. Sekretæren bes sende det ut til samtlige medlemmer slik at de kan fylle ut og returnere det.

 

Sak 2 Hvordan beholde medlemmene

I. Medlemmer som har hatt mye fravær kontaktes.

Bjørn M følger opp Diane

Siri kontakter Ebba

Odd kontakter Morten for å be ham følge opp Trond N og Christian R

Vedr. Gunnar K var det noe usikkerhet. Odd spør Presidenten om han GK skal kontaktes.

II. Klubbmøtene bør vektlegge sin yrkesprofil bedre.

"3-minutter" kan benyttes til å presentere en problemstilling fra arbeidslivet, men denne posten er opprinnelig ment å skulle være en mulighet for medlemmene til å ta opp alle typer saker/tanker som opptar vedkommende. Man kan da  evt. innføre en "Oppslagstavle" i tillegg, der medlemmer gis anledning til å bruke et par minutter på å presentere et yrkesrelaterte tema/problem de ønsker å få innspill på. Det vil neppe bli hver gang, så disse samles opp og klubben kan ha et eget møte der disse problemstillingene diskuteres.

III. Presidenten bør hver gang presisere at man bør sirkulere blant medlemmene på møtene for å unngå at man får klikker og nye medlemmer føler seg utenfor. Nye medlemmer som kjenner hverandre bør også spre seg blant gamle medlemmer. Fadderne har et viktig ansvar for å bedre kontakten mellom medlemmene.

IV. Klubben bør ha flere/nye prosjekter som engasjerer medlemmene. Andre klubber i vår region har engasjementer i andre land via lokale Rotary-klubber, som de besøker. Vårt bidrag til polio er fortsatt viktig. Det samme er de lokale engasjementene vi har, men tannhelse-prosjektet i India avsluttes, og vi bør få inn noe nytt som kan inspirere/engasjere medlemmene så det blir meningsfylt å være Rotarianer og møte på møtene. Utenlandsprosjekter bør være i samarbeide med lokale Rotary klubber Innspillet må videreføres av SI-komiteen.

V. Sosiale arrangementer er viktig for trivselen i klubben. Disse har alltid vært vellykket.

VI. Det er medlemmer som ønsker å diskutere/prate rundt temaene som presenteres i foredragene. Det har vært forsøkt en gang å forlenge møtet ut over kl. 20.30. Det var vellykket. For klubbens pensjonister (og andre som har anledning)  har det også vært foreslått at man kan møtes dagen etter på formiddagen,  f.eks. på Egon eller Poppelstien, og prate om temaet over et glass øl eller en kopp kaffe. Det har ikke vært prøvet. Komiteen ber om tilbakemelding fra styret og vil hvis positivt svar, arbeide videre med et opplegg.

 

Sak 3 Hvordan verve nye medlemmer

Komiteen mener at aldersgruppen 50-70 og muligens 30-40 er de mest aktuelle, pga av ektefellers deling på oppgaver i hjemmet og et tett program i hverdagen. Klubben kan også prøve å verve til Rotaract som et langsiktig mål for å få flere medlemmer.

I. Klubbens brosjyre bør oppdateres og trykkes opp igjen. Odd undersøker kostnadene.

II. Arbeidsplassen kan være et utgangspunkt for å verve nye medlemmer, men medlemmene bør bo på Nordstrand/Ljan. Komiteen foreslår derfor at medlemmene ser på sitt eget nabolag om det er personer der som kan "egne seg" som Rotarianer. Man kjenner gjerne nabolaget til en viss grad. Har man navn å foreslå, kan disse meldes inn til styret og komiteen. En av  komiteens medlemmer eller forslagsstiller selv kan ta en prat med vedkommende, invitere på et møte, dele ut brosjyre og anbefale vedkommende å gå inn på hjemmesiden for mer informasjon. For enkelte kan medlemskap vær et poeng pga ungdomsutveksling? Husk kvinner!

III. Det har vært snakket om at klubben mangler lærere/lektorer. Klubben har hatt god kontakt med Lambertseter og Kongshavn Vg skoler. Komiteen foreslår at Morten N og Baard L tar kontakt med rektorene på hhv Lambertseter og Kongshavn og hører om de har lærere/lektorer som bor i vårt nærmiljø og som de tror kan passe i vår klubb. Husk kvinner!

IV. Klubbens møte 7. november "Medlemskap i Rotary - hva betyr det?" vil være fint for eventuelle nye medlemmer å komme på.

 

Sak 4 Budsjett

Komiteen mener brosjyren om klubben må oppdateres, og trenger evt. midler til dette.

Forøvrig diskuterte vi også saker som ikke hører direkte inn under vår komité. Når det gjelder prosjektene, bør man se på fordeling av midlene til disse. Må hele overskuddet fra musikkonkurransen  gå til polio, eller kan sponsorene (gamle og evt. nye) tenke seg å bidra også i forhold til andre prosjekter? India-prosjektet er ferdig, er det forslag på noe nytt? Komiteen mente at man må finne en god bruk av midlene i løpet av året, ikke sette ned kontingenten.

 

Sak 5 Årsplan

12. eller 19. desember 2016: Før jul bør vi ha siste møte (julefesten) 12. desember. Menn og kvinner deltar begge i juleforberedelser, og 19. desember blir for tett innpå julen.

2. eller 9. januar 2017: Vi kan gjerne starte (og ha program) 2. januar, selv om en del medlemmer kanskje ikke kan møte.

19. eller 26. juni 2017: sommeravslutningen bør være 19. juni, men man kan gjerne ha "hjemme hos" møter ut juni og i august frem til ordinære møter starter. Juli bør være møtefri.

7. eller 14. august 2017: I august bør det være "hjemme hos"-møter/evt. minigolf e.l. til etter at skoleferien er over. I 2017 skal altså foredragene da starte 21. august.

11. eller 18. desember 2017: da har man akkurat en snau uke til julaften. Det holder akkurat til å ha julefesten den 18. desember og altså ordinært møte den 11.

 

08.09.16

   Siri

ReferentReferat fra peismøte – SI-komiteen 12/9-2016

Peismøte 12. september 2016, avholdt på Espresso House på Seter fra kl 19
Tilstede: Pål Gundersen, Riulf Rustad og Bjørn Mathiesen Forfall: Aage Torvund (på NRK-styremøte), Morten Neeb og Bjørn Fonbeck 
   Sak 1 – Drøfting av presidentens forslag mht. møtekalender 
- Slutte før jul 2016?  Den 12. desember - Begynne etter nyttår?  Den 9. januar - Slutte før sommeren 2017?  19. juni - Starte høsten 2017?  14. august - Avslutte før jul 2017?  11. desember - OpenHouse løsning sommeren 2017?  Ikke noe stort behov, men ok å teste det ut forslagsvis for den 7. august, gjerne som invitasjon til bruk av hagen bak Velhuset og enkel servering, for eksempel av et glass vin 
Basis for svarene våre er følgende argumentasjon: - Medlemmene har andre livsmønstre enn tidligere, reiser mer - Sommersesongen strekkes i begge ender, både pga antall pensjonister og pga endrede arbeidsmønstre - Ønsker å satse på færre møter, gi mer attraktive program, både av hensyn til medlemmene og til foredragsholderne, som derved forventes oppleve et bedre fremmøte 
Sak 2 – Status for komiteens oppgaver og sosial prosjekt 
Vi summerte opp følgende for de enkelte prosjekter: - Tannlegeprosjektet i India er nå avviklet og sluttført, med et særlig ansvar fra Bjørn Fonbeck. - Årlig dekning av alarmanlegget på Sagstua, i regi av Ljanselvas Venner (ved vårt medlem Leif Bertnes), siste år med ca kr 6500. - Signo-satsingen, dels på kunst og dels på sansehage (hver med kr 3000 pluss Ole Opsahls veiledning til det siste) har vært positiv og godt tatt imot hos Signo, ønsker videreføring av sansehage-prosjektet neste år - Tilbud om yrkesbaserte veiledningstjenester for flyktninger som skal bosettes, til bydelens bosettingskonsulent for flyktninger er ikke besvart, til tross for gjentatte henvendelser ved Bjørn til vedkommende. Antar at dette ikke lenger er like aktuelt? - Handicamp – Hele satsingen opphørte fra Rotary i våres, bl.a. pga. komplikasjoner i tilgang til Haraldvangen (pga disponert som flyktningemottak) og økonomi. Derfor i denne omgang lagt til side. - Presidentens forslag om at komiteen bl.a. skal bistå med skyss-tjenester for å hente flere inn til Musikkonkurransen neste år, er positivt besvart, og vil bli fulgt opp - Komiteen har også signalisert til Ole Bjørn prosjektet til Ljanselvas venner (ved Leif Bertnes) at vi er villige til å bidra med et mindre beløp – gjenstår å konkludere både om behov og eventuelt gave.
 Sak 3 – Prosjektprofilen videre og mer langsiktig 
Komiteen ønsker for 2016-17 å gjennomføre følgende: a) videreføre Signo-engasjementet for sansehagen også i 2017, dersom Ole O er innstilt på det, som kombinasjon av bidrag/mindre sum til materiell (forslag kr 3000) og gartnerfaglig veiledning (ved Ole Opsahl). b) Avklare om fortsatt behov for bidrag for realiseringen av «Ole-Bjørns plass», og om bekreftet gå inn med nevnte engangsbidrag – forslagsvis med kr 2500 denne høsten. c) Sagstua-bidrag til dekning av innbruddsalarmsystem videreføres med formål og funksjon som tidligere eller bedre, men det i regi av Pål G gjøres en aktiv innhenting av nye tilbud på tjenesten, sammen med vårt medlem Leif B, som også sitter i styret i Ljanselvas Venner, med sikte på en vesentlig reduksjon i kostnad. d) Musikkonkurranse-bidrag (skyss-tjenester) konkretiseres, se også nedenfor e) Etablere opplevelses-tilskudd som kan søkes av bofellesskap av funksjonshemmede i bydelen. 
Generelt oppfatter komiteen at det for tiden ikke er vilje eller ønske i klubben om noe større, internasjonalt prosjekt. Samtidig registrerer vi at nye medlemmer, som Lars Erik Kristiansen, kommer med et engasjement for å bidra til nødstedte internasjonalt, og at dette over de neste 3-4 årene kan modnes til en ny avgrenset internasjonal satsing, som har det nødvendige brede eierskap blant klubbens medlemmer. Komiteen forutsetter også at en slik fremtidig satsing må gjøre sammen med profesjonelle partnere, som har den nødvendige lokale og bistandsmessige kunnskap på bistandsstedet – slik som Kirkens Nødhjelp, eller Norsk Folkehjelp for eksempel. 
Komiteen ønsker å konkretisere et nytt lokalt opplevelses-prosjekt, fortrinnsvis knyttet til et eller flere av de bofellesskapene i bydelen for folk med betydelige funksjonsbegrensninger. Pål G vil sjekke opp med sin datter som har arbeidet ved et av disse, og med bydelen om hvilke som kan være aktuelle. Tilbudet skal forslagsvis handle om å gi tilskudd og hjelp til opplevelsesreiser med overnatting (f.eks. har det vært «overnattingstur til Ole Ivars konsert på Gardermoen». Vi ser det som en nødvendig startplanke at det - før vi går ut med muligheten - kan etableres enighet om en budsjettpott på forslagsvis kr 25.000, som kan søkes for slikt formål.  
Denne tanken/ideen aktualiserer også gave-formål for Musikkonkurransens overskudd, som til nå utelukkende har gått til Polio Plus. Vårkomite mener at tiden nå – i forkant av konkurransen for 2017 - er moden for å introdusere et sidestilt og likestilt formål til Polio Plus. Ideen vår ovenfor – å etablere et lokalt opplevelsesfond for beboere i bofellesskap med funksjonsbegrensninger – mener vi er godt egnet til å være et slikt sidestilt formål. Vår komite ønsker derfor snarest mulig å drøfte dette med Musikkonkurranse-komiteen, og komme til en felles forståelse om dette, som også kan være attraktiv for konkurransens hovedsponsor(er). Vi ønsker også å knytte mobiliseringen av våre skysstjenester ved konkurransen til også å kunne inkludere slike miljøer, og ønsker også hvis mulig å samarbeide med søsterklubber om dette, så som Bekkelaget og Østensjø.  
Vår komite foreslår også for Musikkonkurransekomiteen at arrangementet fra og med neste år kan etableres som felles begivenhet i vår region (region 2 – av distriktet) og at billettdistribusjon og oppslutning kan sikres bredere gjennom det.  
Notater ved Bjørn M – 120916 versjon 3  


Referat fra peismøte – PROGRAMkomiteen 12/9-2016

Forslag til referat fra peismøte, 12. september 2016 Møtet begynte kl. 18 00 og ble avsluttet kl. 20 25 Sted   «Chez Gunther» Tilstede  Arne A, Gunther M, Per Ove H, Sigurd N Spesielt invitert var Leif-Victor O Meldt forfall  Birger H, Ottar J Ble savnet  Diane F, Martin S  Dato   12. sept. 2016   
1. Formannen ønsket velkommen til møte  
2. Høstprogram 2016 Verve-møte 31. okt. Kvinner og hjertesykdommer Prof. Dr. Sigrun Halvorsen *  Gunther pekte på viktigheten av innsalg overfor kvinner om vi skal få flere kvinner som medlemmer i klubben. Det var full oppslutning om nødvendig innsats for å få dette til å bli en suksess. Ansvaret ligger her i medlems- og mangfold komitéen og i samarbeid med PR-komitéen.      3. Vinter- & Vår program 2017 – grovskisse - se vedlegg   Alle Komitéens forslag til møtedatoer for sesongene 2017, jmf. presidentens e-post o Vinter-& Vår program 2017 begynner mandag, 9. jan. 2017 med besøket av DG-Runar og avsluttes med presidentskifte 19. juni 2017. o Sommer-hage-møtene begynner med 26. juni og avsluttes mandag, 7. august 2017. o 14. august foreslås som et aktivt møte (mini-golf, tur m.fl.) o Høstprogrammene begynner med presidentens møte 21. august og avsluttes med julefesten mandag, 11. desember 2017. 
Inter City møte ifm. Musikk konkurransen   Henvendelse til Distriktet samt AG2 er sendt. Ansvar: Gunther  Status: under arbeid   Tidsfrist: medio oktober 
Turen til St. Petersburg  Fastsettelse om reisedatoen må meddeles programkomitéen snarest mulig. Foredrag «Turistområde St. Petersburg» planlegges holdt i forkant av turen. Det ble også fremmet forslag om det politiske forhold mellom Norge og Russland, herunder konsekvensene for Svalbard-traktaten. Det utspant seg en meningsutveksling om pro og kontra av et slikt tema. Man ble enig om å få frem evt. navn før en fastlegger seg. Ansvar: Leif-Victor  Status: under arbeid   Tidsfrist: snarest mulig      
Vinter- og Vår program 2017 Trossamfunn En diskuterte muligheten av å gjenta en tidligere møtesuksess der NRK besøkte forskjellige trosamfunn. Krisesituasjonen i dagens Europa har utgangspunkt i tro-samfunnene. Det kan være en oppgave for Rotary å gjøre et skritt frem for å oppsøke for å forstå de forskjellige tro-samfunn. Det vil anslagsvis bli en serie av 2 møter om våren og 2 om høsten. Se vedlegg. Ansvar: Gunther  Status: kontakter Bjørn M for assistanse Tidsfrist: snarest 
Andre temaer Formannen nevnte at en vil gjerne bygge videre på allerede innkomne forslag. Det kom flere forslag med mulig tematikk / mulig foredragsholder samt ansvarshavende. 
Fullprofil-boring med hjelp av superdriller – besøk    Ansvar: Per Ove Om etikk   Aftenposten møte, referanse   Ansvar: Arne  Astma medisin i idretten Bård Lund     Ansvar: Arne Kvinner og karriere *  Sigrun Vågeng     Ansvar: Gunther Kvinner og karriere *  Randi Flesland , Anita Traaseth, flere ? Ansvar: Gunther Organtransplantasjon, en gave til livet Trond Jenssen   Ansvar: Gunther ?    Abid Raja     Ansvar: Arne  
4. Arbeidsfordeling oss i mellom - se overfor + vedlegg       
5. Annet  - det forelå ingen saker        
Følgende temaer ble ikke behandlet   Budsjett – se vedlegg Reaksjoner & kommentarer etter høstens 1. møte            
Gunther (f), Nordstrand, 13. sept. 2016

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nordstrandhuset
Adresse: Nordstrandveien 30
Postnummer: 1163
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandberg
6. des. 2021, 19.00 - 20.30

Hva vil skje med koronaviruset ? v/ Hallvard Sandb ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...